Menu
Kunratice u Cvikova
Kunratice
u Cvikova

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE A DĚTI - V rámci realizace 3. etapy hřiště za prodejnou (workout a parkour) prosíme rodiče i děti o zvýšenou opatrnost při pohybu na hřišti. Prosíme nechoďte do "zóny stavby". Atrakce "kůň" je z důvodu poškození mimo provoz. Děkujeme za pochopení a opatrnost. Váš OÚ.

OZV č. 1/2005 o územním plánu obce Kunratice u Cvikova

OBEC KUNRATICE U CVIKOVA, IČO: 00524301,

                         471 55 Kunratice u Cvikova čp. 145, okres Česká Lípa

             ------------------------------------------------------------------------------------------

 

                           OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 1/2005,

             kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce Kunratice u Cvikova

             -------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                        Část první

 

                                                               ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

                                                                              Článek I.

                                                       Schválení územního plánu obce

 1. Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 9.6.2005 Návrh územního plánu obce, pořízený postupem podle příslušných ustanovení zákona číslo 50/1976 Sb., v platném znění a Vyhlášky MMR číslo 135/2001 Sb., v platném znění.
 2. Současně se schválením územního plánu obce vyhlašuje   Zastupitelstvo obce s použitím ustanovení §10, bodu „a“ zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění , závaznou část územního plánu obce touto obecně závaznou vyhláškou.

  Článek II.

                                                                      Účel vyhlášky

1.         Vyhláška je právním předpisem obce, kterým se vyhlašuje ta část   územního plánu  

       obce, která s ohledem na hodnoty území obce omezuje, vylučuje, popřípadě  

       podmiňuje umísťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanovuje  

       zásady pro jeho uspořádání a ochranu.

2.         Části územního plánu obce, které se nevyhlašují jako závazné, jsou směrné.

 

  Článek III.

                                                               Rozsah platnosti vyhlášky

1.         Tato vyhláška je platná pro celé správní území obce, tvořené jediným katastrálním  

územím 677426 Kunratice u Cvikova, obec dtto, okres Česká Lípa.

2.         Orgány obce jsou povinny průběžně sledovat, zda se nezměnily podmínky, na

        základě kterých byl územní plán obce schválen a v případě objektivní potřeby  

       územní plán obce aktualizovat. Totéž platí pro vztah územního plánu obce  

       k územnímu plánu velkého územního celku „Liberecký kraj“ podle §30 zákona číslo

        50/1976 Sb., v platném znění, a pro případ, stanoví-li podmínku aktualizace zvláštní zákon.

3.         O lhůtách aktualizace územního plánu obce, o věcném zaměření aktualizace a o  

související změně obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu obce, rozhoduje zastupitelstvo obce.

                                                              

                                                                           Část druhá

 

                                   ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

 

                                                                              Článek IV.

                                                                 Urbanistická koncepce

1. Obec Kunratice u Cvikova se rozvíjí jako souvisle urbanizovaný celek v údolí Svitávky

    kolem hlavní severojižní urbanistické osy zástavby, kterou tvoří silnice III/26839.

2. Průtah silnice 1/13 odděluje severní část obce od její střední a jižní části, kde se soustřeďuje

    převážná část zástavby a podnikatelských aktivit.

3. Urbanistická struktura se citlivě doplňuje novou výstavbou, respektuje původní

     rostlý charakter zástavby a všechny dochované kulturní a přírodní hodnoty území.

4.   Pro rozvoj jednotlivých funkcí obce se využívá především současně zastavěné území.

5. Obytná výstavba v severní části obce se omezuje v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny převážně na dostavbu proluk, rekreační zástavba se omezuje na lokalitu pod Dolním   rybníkem při respektování platného systému ekologické stability.

6. Rozhodující část obytné výstavby, občanské vybavenosti, výroby a služeb se soustřeďuje

     do střední části obce. Zvýšená pozornost se přitom věnuje jejímu centru kolem Obecního

     úřadu, ve snaze posílit obslužné funkce centra a zvýšit jeho urbanistickou architektonickou úroveň.

7. V souladu s koncepcí rozvoje Novoborska se posiluje občanské vybavení v oblasti rekreace a cestovního ruchu.

8. Trvale se chrání nemovité kulturní památky uvedené v „Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek'.

9. Realizací územního plánu se odstraňují architektonické i urbanistické závady v obci formou       

     stavebních úprav, přestaveb i demolic nevyhovujících staveb, zvláště ve výrobních areálech.

10. Drobné stavby se neumísťují v pohledově exponovaných místech, zejména v centru obcea podél silnic I. a III.

      třídy.

11. Posiluje se přírodní rámec osídlení, tj. využití zeleňe při řešení přechodu zástavby do volné

        krajiny a při návrhu nových komunikací.

12. Veškeré činnosti v obci respektují krajinný ráz území a chrání volnou krajinu před    

      znehodnocením další rozptýlenou zástavbou.

13. Postupnou dostavbou a přestavbou dostává osídlení jasnější prostorový řád a zvyšuje se

        jeho urbanistická a architektonická kvalita.

Článek V.

Funkční využití ploch a jejich uspořádání

1.Území obce se dle hlavní funkce člení na plochy bydlení venkovského typu, plochy vícepodlažního bydlení, plochy občanské vybavenosti, plochy výroby, služeb a skladů, plochy technické vybavenosti, plochy zemědělské výroby, plochy rekreačního bydlení, plochy sportu a rekreace, plochy pro dopravu, plochy veřejné zeleně, parkových úprav a hřbitova,   zatravněné plochy s rozptýlenou zelení a zahrady, plochy lesů a vysoké zeleně, plochy krajinné zóny ÚSES a zemědělsky obhospodařované plochy, vodní plochy a toky

2.Vymezenému funkčnímu využití ploch   odpovídá způsob jeho užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která funkčnímu vymezení území a ploch neodpovídají, nesmějí být na tomto území nebo na těchto plochách umístěny nebo povoleny.

3. Funkční využití ploch je znázorněno v hlavním výkresu územního plánu č.7 v měřítku 1 : 5 000.

4.Obsah regulativů využití jednotlivých funkčních ploch je uveden v následujícím článku VI.

 

Článek VI.

Charakteristika funkčních ploch s uvedením regulativů

a)        Plochy bydlení venkovského typu

 

Plochy bydlení venkovského typu jsou plochy nízkopodlažní obytné zástavby s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a s chovem drobného hospodářského zvířectva, včetně doplňujícího občanského vybavení a výrobních služeb. Měřítko a struktura zástavby respektuje charakter původní venkovské zástavby.

 

1. Přípustné využiti ploch:

-                 rodinné izolované domy s 1-2 nadzemním podlažím a obytným podkrovím

-                 oplocené zahrady s funkcí převážně užitkovou

-                 garáže a drobné stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní

-              stavby pro podnikatelskou činnost charakteru doplňujícího občanského vybavení, řemeslné výroby a služeb na pozemcích se stavbami rodinných domů

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky: v době realizace musí stavby splňovat platné právní předpisy, na území CHKO LH rovněž 'Obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické Hory', negativní vlivy na životní prostředí způsobené hospodářskou činností nesmí přesáhnout meze stanovené platnými právními předpisy a   parkování vozidel návštěvníků objektů a uživatelů služeb je možné jen na pozemcích těchto objektů nebo na vyhrazených stáních na veřejných komunikacích.

 

2. Nepřípustné využití:

-           všechny druhy činností, které svými negativními vlivy narušují sousedící pozemky a nesplňují hygienické předpisy pro bydlení.

-      výrobní a skladovací objekty, mimo staveb pro řemeslnou výrobu a služby.

-      stavby pro odstraňování odpadů (sběrné dvory, skládky).

 

b) Plochy vícepodlažního bydlení

 

Plochy vícepodlažního bydlení jsou plochy vícepodlažní obytné zástavby s odpovídajícím podílem zeleně.

 

1. Přípustné využití ploch :

-               bytové domy do 3 nadzemních podlaží

-                       veřejná zeleň

-               doplňující stavby technického vybavení, sloužící pro obsluhu území

-               dětská hřiště

-                       odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily

-                         hromadné garáže

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tuto podmínku: projekce a realizace staveb odpovídá platným právním předpisům.

 

2. Nepřípustné využití ploch :

-                všechny druhy činností, které svými negativními vlivy na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) překračují limity uvedené v příslušných právních předpisech

-               stavby pro výrobu a skladování

-               zemědělské stavby

-               garáže, odstavné a parkovací plochy pro nákladní automobily a autobusy

-               čerpací stanice pohonných hmot

 

b)        Plochy občanské vybavenosti

 

Plochy občanské vybavenosti jsou plochy sloužící pro umísťování občanské vybavenosti, mající nárok na urbanistickou část území.

 

1.   Přípustné využití ploch :

-               stavby pro školství a kulturu

-               stavby pro zdravotnictví a sociální péči

-               stavby pro veřejné stravování

-               stavby pro přechodné ubytování

-               stavby pro veřejnou administrativu

-               stavby pro obchod a služby

-               stavby církevní

-               plochy pro shromažďování

-               doprovodná zeleň

-               provozovny výrobních služeb nerušící životní prostředí

-               objekty technické vybavenosti potřebné pro funkci území

-               hromadné garáže

-               odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily, autobusy, motocykly a kola

 

  Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   realizace staveb musí respektovat aktuálně platné technické a právní předpisy, stavby musí být vybaveny normovým počtem odstavných a parkovacích stání, negativní vlivy na životní prostředí, způsobené hospodářskou činností, nesmí přesáhnout meze stanovené právními předpisy.

 

 1.   Nepřípustné využití ploch :

-               stavby pro výrobu, mimo staveb pro drobnou řemeslnou výrobu a služby

-               stavby pro odstraňování odpadů (např. sběrné dvory, skládky)

-               stavby pro bydlení

-               stavby pro individuální rekreaci

-               zemědělské stavby

 

c)        Plochy výroby a služeb a skladů

 

Plochy výroby, služeb a skladů jsou plochy sloužící k umístění staveb pro výrobu a výrobní služby, skladování a manipulaci s materiály, jejichž nároky na přepravu nevyvolávají přetížení místní dopravy a případný negativní vliv jejich technologií a činností nezasahuje mimo hranice areálu.

 

 1. Přípustné využití ploch :

-               stavby pro průmyslovou výrobu bez negativních účinků na životní prostředí

-               stavby pro řemeslnou výrobu a výrobní služby

-               stavby pro skladování a prodej (prodejní sklady)

-               servisy a opravny

-               autobazary

-               skladové a manipulační plochy

-               stavby pro administrativu - jako součást areálů a staveb hlavních

-               stavby pro prodej jako součást výrobních areálů, související s výrobní činností

-                místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty

-               garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla

-                odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla, motocykly a kola

-               stavby pro technickou vybavenost

-               izolační zeleň

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   v době realizace stavby respektují platné technické a právní předpisy, podnikatelské aktivity svými negativními účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) nepřekračují na sousedících pozemcích limity uvedené v příslušných právních předpisech

 

 1. Nepřípustné využití :

-               stavby pro výrobu s negativními vlivy na životní prostředí

-               stavby pro bydlení

-               stavby školských a tělo výchovných zařízení, stavby kulturních zařízení

-               stavby pro zdravotnictví

-               stavby pro prodej mimo uvedené v přípustném využití území

-               zemědělské stavby

-               stavby pro rekreaci

 

d)        Plochy technické vybavenosti

 

Plochy technické vybavenosti jsou plochy určené k umísťování staveb a sítí pro zásobování vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, zásobování teplem, telekomunikace a radiokomunikace.

 

1. Přípustné využití ploch :

-               stavby pro odkanalizování a čištění odpadních vod

-               stavby pro zásobování vodou

-               stavby pro zásobování elektrickou energií

-               stavby pro zásobování plynem

-               stavby pro zásobování teplem

-               stavby pro telekomunikace a radiokomunikace

-               stavby pro odstraňování a zpracování odpadů

-               stavby pro technologické vybavení

-               místní a účelové komunikace

-               garáže pro osobní, nákladní a speciální vozidla a mechanizaci

-                odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a mechanizaci

-               skladové a manipulační plochy, provozní nádrže

-                stavby pro řemeslnou výrobu a služby související se správou staveb a sítí technického vybavení

-               izolační zeleň

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   stavby pro rozvod energií v se umisťují především pod ochranné pásy zeleně komunikací nebo pod chodníky, při ukládání podzemních vedení je nutné dodržovat platné technické předpisy.

 

2.   Nepřípustné využití ploch :

-               stavby pro bydlení

-               stavby pro občanskou vybavenost

-                stavby pro výrobu mimo staveb pro řemeslnou výrobu a služby související správou staveb a sítí technického vybavení

-                zemědělské stavby

-               stavby pro sport a rekreaci

-               stavby pro skladování nesouvisející se správou a provozem

staveb a sítí technického vybavení

 

f) Plochy zemědělské výroby

 

Plochy zemědělské výroby jsou plochy sloužící pro umístění staveb pro zemědělskou výrobu a služby, chov hospodářských zvířat, skladování a manipulaci s krmivy, zemědělskými produkty a odpady z těchto provozů.

 

1. Přípustné využití ploch :

-                stavby pro chov hospodářských zvířat (kravín, teletník, odchovna mladého dobytka a pod.)

-               stavby pro skladování a úpravu rostlin a rostlinných produktů

-               stavby pro skladování hnojiv a chemických přípravků

-               hnojiště a silážní jámy

-               stavby pro odstavování dopravních a mechanizačních prostředků

-               garáže zemědělských strojů

-               stavby pro hygienické a sociální vybavení pro zaměstnance

-               stavby pro řemeslnou výrobu a služby

-               opravárenské dílny

-               místní a účelové komunikace pro motorová vozidla                    

-               garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla

-               odstavné a parkovací plochy pro osobní a nákladní automobily, speciální vozidla a mechanizaci,

motocykly a kola

-               skladovací a manipulační plochy, provozní nádrže

                 -               stavby pro technickou vybavenost

-               izolační zeleň

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   zemědělské stavby odpovídají aktuálně platným technickým a právním předpisům, zemědělské stavby a provozní areály svými negativními účinky na životní prostředí (škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod apod.) nepřekračují na sousedících pozemcích limity, určené aktuálně platnými   právními předpisy .

 

2. Nepřípustné využití ploch :

-               stavby pro bydlení

-               stavby pro výrobu s negativním účinkem na životní prostředí

-               stavby pro obchod, školství, kulturu a zdravotnictví

-               stavby pro rekreaci

 

g) Plochy rekreačního bydlení

Plochy rekreačního bydlení jsou plochy sloužící k individuální rekreaci v rekreačních stavbách seskupených do chatových osad.

 

 1. Přípustné využití ploch

-               stavby pro individuální rekreaci - rekreační domky, chaty, rekreační chalupy .

-               sportovní a dětská hřiště

-                místní a účelové komunikace pro motorová vozidla, komunikace pro pěší a cyklisty

-               odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily

-               stavby pro technickou vybavenost

-               zeleň pro ekologickou stabilizaci krajiny

 

    Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky : v době realizace musí stavby splňovat platné právní předpisy, parkování vozidel návštěvníků objektů je možné jen na pozemcích těchto objektů nebo na vyhrazených stáních veřejných komunikacích.

 

 1. Nepřípustné využití ploch

-                       stavby pro trvalé bydlení (bytové a rodinné domy)

-                       jednotlivé a řadové garáže

-               zemědělské stavby

-               stavby pro výrobu

-               stavby pro skladování

-               ostatní stavby a využití území nesouvisející s individuální rekreací

 

 

 

h) Plochy sportu a rekreace

 

Plochy sportu a rekreace jsou plochy sloužící pro zařízení organizované, neorganizované a školské tělovýchovy i pro hromadnou rekreaci a sezónní rekreační aktivity.

 

1.         Přípustné využití ploch

-               sportovní hřiště, koupaliště, kluziště, dětská hřiště tělocvičny, fitcentra

-               klubovny a šatny, tribuny

-               odpočinkové plochy, rekreační areály

-               doprovodná zeleň

-               ostatní ubytovací zařízeni - turistické ubytovny, kempy

-               parkoviště aut pro návštěvníky

-               zařízeni technické infrastruktury

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   v době realizace musí stavby splňovat platné technické a právní předpisy, otevřené stavby pro tělesnou výchovu a rekreační areály musí být umístěny v místech, kde nadměrný hluk co nejméně obtěžuje okolí, kolem sportovních areálů musí být zřízena ochranná pásma zeleně nebo jiná opatření zabezpečující účinné tlumení hluku, podstatnou část rekreačních ploch tvoří zeleň, případně vodní plochy.

2.         Nepřípustné využití ploch

-                       stavby pro bydlení

-                       stavby pro výrobu

-             stavby pro občanskou vybavenost nesouvisející s přípustným

                               využitím zařízení

                      -                stavby pro odstraňování odpadu (skládky) zemědělské stavby

      -            čerpací stanice pohonných hmot

      -            ostatní stavby a využití území přímo nesouvisející se sportem a rekreací

 

ch) Plochy pro dopravu

 

Plochy pro dopravu jsou plochy pozemních komunikací a dopravních zařízení.

 

1.         Přípustné využití

-               silnice, místní a účelové komunikace,   včetně chodníků

-               pěší komunikace a cyklistické stezky

-               veřejné odstavné a parkovací plochy

-               autobusové zastávky

-               veřejná prostranství

-               stavby pro technickou vybavenost

-               stavby dopravního vybaveni, služby motoristům

-               garáže pro osobní a nákladní automobily a speciální vozidla

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   v době realizace musí stavby a zařízení pro dopravu a služby motoristům splňovat platné technické a právní předpisy.

 

2.        Nepřípustné využití ploch

-               stavby pro bydlení

-               stavby pro rekreaci

-               stavby pro občanskou vybavenost mimo uvedené v přípustném využití

-               ostatní stavby a zařízení nesouvisející s přípustným využitím území

 

i)Plochy veřejné zeleně, parkových úprav a hřbitova

 

Plochy veřejné zeleně, parkových úprav a hřbitova jsou plochy samostatných a ucelených liniových a plošných sadovnických porostů, které v zástavbě plní funkci rekreační, estetickou, zdravotně hygienickou a krajinně ekologickou. Slouží pro doplnění a propojení ostatních funkčních ploch v zastavěném území.

 

1.         Přípustné využití ploch

- veřejná zeleň, izolační a ochranná zeleň

- hřbitov

- liniové a plošné sadovnické porosty

- vodní toky a plochy s břehovými porosty

- účelové komunikace, komunikace pro pěší a cyklisty

- dětská hřiště

- objekty technické infrastruktury

- účelové stavby související s údržbou veřejné zeleně

 

2.         Nepřípustné využití ploch

- výstavba jakýchkoliv objektů s výjimkou uvedených v odd. 1

 

j) Zatravněné plochy s rozptýlenou zelení a zahrady

 

  Zatravněné plochy s rozptýlenou zelení a zahrady jsou plochy doprovodné a rozptýlené zeleně

  v krajině, které mohou plnit funkci interakčního prvku ÚSES, protierozní, estetickou i rekreační.

 

1.         Přípustné využití ploch

-           liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty

-           břehové porosty vodních toků a vodních ploch

-           trvalé travní porosty

 

            2.   Podmíněné využití ploch

-           stavby a zařízení technického vybavení území ( liniové stavby)

-           místní a účelové komunikace pro motorová vozidla

-           komunikace pro pěší i cyklisty

 

3.    Nepřípustné využití ploch

-      stavby pro bydlení a občanské vybavení

-           stavby pro výrobu

-           stavby pro rekreaci

-           oplocení volné krajiny mimo zastavěnou část obce

-           ukládání odpadů, materiálů a techniky

-           ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území

 

k) Plochy lesů a vysoké zeleně

 

Plochy lesů a vysoké zeleně jsou plochy plnící hospodářskou, rekreační a estetickou funkci i funkce vodohospodářské, půdoochranné a ekologicko-stabilizační. Na území obce se nacházejí lesy hospodářské, zvláštního určení a ochranné, které jsou obecně významným krajinným prvkem a mohou být součástí územních systémů ekologické stability (ÚSES).

 

1.         Přípustné využití

-      lesní porosty pro hospodářské účely

-      lesní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

-      trávní porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

-           stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování       

      provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti

-     účelové komunikace a stezky pro pěší

-     místní obslužné komunikace a cyklistické stezky

-           stavby pro technickou vybavenost (trasy inženýrských sítí)

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   v lesích nacházejících se v CHKO Lužické hory se musí při zpracování lesních hospodářských plánů vycházet z plánu péče v CHKO ve smyslu platných právních předpisů

 

2.        Nepřípustné využití ploch

-      stavby pro bydlení

-      stavby pro výrobu

-           stavby pro skladování nesouvisející s přípustným využitím území

-           stavby pro občanskou vybavenost

-           stavby pro individuální rekreaci

-           ostatní stavby a využití území nesouvisející s přípustným využitím území

 

l) Krajinná zóna ÚSES

 

Krajinná zóna ÚSES představuje plochy biocenter a biokoridorů vytvářejících v krajině základní kostru systémů ekologické stability (ÚSES) a plnících i funkci protierozní a estetickou..

 

1.         Přípustné využití

-           liniové a plošné keřové a nelesní stromové porosty pro ekologickou  

      stabilizaci krajiny

-           pozemky určené k plnění funkcí lesa

-           břehové porosty vodních toků a vodních ploch

-           trvalé travní porosty

 

2.         Podmíněné využití

-           umísťování (trasování) liniových staveb technické infrastruktury minimálním zásahem   do prvků ÚSES

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   tvorba a ochrana ÚSES musí respektovat platné právní předpisy

 

3.         Nepřípustné využití ploch

-           jakékoliv zastavění vymezených biocenter a biokoridorů s podmínečnou výjimkou pro prostup inženýrských sítí

-           změna stávající kultury za kulturu nižšího stupně ekologické stability nebo jiné narušení ekostabilizační funkce Bc a Bk

 

m) Zemědělsky obhospodařované plochy

 

Zemědělsky obhospodařované plochy jsou plochy zemědělského půdního fondu, sloužící jako výrobní prostředek zemědělské výroby a současně plnící funkci složky životního prostředí.

 

1.         Přípustné využití ploch

-           orná půda

-           louky a pastviny ovocné sady a zahrady

-           dočasně neobdělávané pozemky

-           rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže

-           polní cesty

-           zavlažovací a meliorační systémy

-           ochranné hráze proti záplavám

-           ochranné terasy proti erozi

 

2.         Podmíněné využití ploch

-           stavby a sítě technického vybavení území ( liniové stavby)

-           sezónní stavby pro ustájení hospodářského zvířectva

-           sezónní úložiště hnoje a slámy

-           pěší a turistické stezky, místní a účelové komunikace pro motorová vozidla

 

Uvedené přípustné využití musí dále splňovat tyto podmínky :   ochrana zemědělského půdního fondu se provádí podle platných právních předpisů

 

3.         Nepřípustné využití ploch

-           stavby pro bydlení a občanskou vybavenost

-           stavby pro výrobu

-           stavby pro skladování nesouvisející se zemědělským obhospodařováním půdy

-           stavby pro sport a rekreaci

-           ostatní stavby a využití území nesouvisející se zemědělským obhospodařováním půdy

 

n) Vodní plochy a toky

 

Vodní plochy a toky jsou plochy vodních toků, včetně jejich koryt, plochy rybníků a ostatních vodních nádrží, které plní funkce vodohospodářské, ekologicko-stabilizační, estetické, hospodářské a zároveň jsou i významnými krajinnými prvky. Mohou být součástí systémů územních systémů ekologické stability (ÚSES).

 

1.         Přípustné využití ploch

-           vodní plochy a toky přirozené, upravené i umělé s vodohospodářskou funkcí a s funkcí ekologické stabilizace krajiny

-           vodohospodářská zařízení a úpravy

 

2.         Podmíněné využití ploch

-           stavby a zařízení technického vybavení

-           stavby a zařízení pro dopravu

 

 

3.         Nepřípustné využití

-           ostatní stavby nesouvisející s přípustným využitím území

 

Článek VII.

Zásady uspořádání funkčních složek

1.         Bydleni a občanská vybavenost

a) Území určená pro bydlení v členění na zástavbu venkovského typu a vícepodlažní zástavbu a území občanské vybavenosti jsou vymezena v územním plánu obce Kunratice u Cvikova v hlavním výkresu, příloha č. 7, v měřítku 1 : 5 000.

b)    Novou obytnou výstavbu rozvíjet především formou izolovaných         

      rodinných domů dle charakteristiky funkčních ploch v těchto lokalitách:

      - v centrální oblasti (mezi silnicí l/13 a původní trasou silnice l/13)

    - v severní části (nad silnicí l/13 a kopcem Klobouk)

     - v jižní části (pod hřištěm)

c)        K obytné zástavbě přednostně využívat stavební proluky a volné pozemky v     

                              současně zastavěném území obce a v centru obce.

d)        Usilovat o zachování a zkvalitnění stávající občanské vybavenosti, zvláště v        

      prostoru dnešního centra obce.

e)        Pro případnou další občanskou vybavenost využívat plochy bývalé železniční      

                              stanice, dále plochy   v centru obce a částečně i areál zemědělské výroby.

f)         Posilovat novou občanskou vybavenost zaměřenou na rozvoj cestovního  

      ruchu.

 

2.         Sport a rekreace

a)        Sportovní a rekreační plochy jsou vymezeny v ÚPO Kunratice u Cvikova v hlavním výkresu, příloha č. 7, v měřítku 1 : 5 000.

b)        Na území obce respektovat všechna stávající sportoviště.

c)        Veřejně přístupné dětské hřiště s parkovou úpravou umístit v centru obce za obecním úřadem.

d)        Rozvoj rekreačního bydlení směřovat v omezené míře do severní části území pod Dolním rybníkem.

e)        Nepřipouštět rozptýlenou výstavbu rekreačních chat nebo domků ve volné krajině

 

3.         Výroba

a) Území určená pro výrobu jsou vyznačena v ÚPO Kunratice u Cvikova v hlavním výkresu, příloha č. 7, v měřítku 1 : 5 000.

b) Na území obce respektovat   všechny stávající plochy pro výrobu a výrobní služby.

c) Převážnou část podnikatelských aktivit charakteru výroby a výrobních služeb soustředit do prostoru bývalé železniční stanice.

d) S ohledem na útlum zemědělské výroby využívat část zemědělského střediska i pro jiné podnikatelské aktivity charakteru občanské vybavenosti.

e) Pro event. umístění průmyslového podniku s nezávadnou výrobou, který by přispěl

    k výraznějšímu zvýšení počtu pracovních míst v obci, využít pozemek ve

    vazbě na zemědělský areál.

 

4. Doprava

a)       Návrh řešení silniční dopravy je vyznačen v ÚPO Kunratice u Cvikova v hlavním

výkresu, příloha č. 7, v měřítku 1 : 5 000.

b)      V severovýchodní části katastru obce realizovat přeložku silnice I/13 Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí v kategorii S 11,5/80 dle DÚR Ředitelství silnic a dálnic, správy Liberec v rámci homogenizace trasy I/13.

c)      Odstranit komunikační závady na silnici III/26839 a místních komunikacích a dle potřeby je doplnit chodníky a výhybnami (na jednopruhových vozovkách).

d)     Vybudovat nové místní komunikace v navržených lokalitách rodinných domů.

e)     Podporovat rozvoj staveb a zařízení cyklistické a pěší dopravy a parkovišť.

f)       Územně hájit cyklostezku s obousměrným provozem podél silnice 1/13 ve směru na Cvikov.

 

5. Technická vvbavenost

Území určená pro plochy technické vybavenosti jsou vyznačena v ÚPO Kunratice u Cvikova v hlavním výkresu, příloha č.7 a v příloze č.8 - Inženýrské sítě.

 

5.1.Vodní hospodářství

a) Řešené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod Severočeská křída, kde

      je nutno respektovat stanovené omezující podmínky činnosti.

b) Navrhované lokality výstavby napojovat na vodovod v souladu s platnou ČSN .

c) Realizovat oddílnou kanalizaci a centrální ČOV.

d) Využít stávající vrt KU 1 k posílení stávajících zdrojů.

e) Rozšířit stávající vodojem o 100 m3.

f) Realizovat malou vodní plochu na Bobravě dle ÚPO Cvikov, která zasahuje i do

      k.ú. Kunratice u Cvikova.

g) Řešit protipovodňová opatření v povodí toku Svitávky. Respektovat pásmo ochrany nového

    vodního zdroje po jeho ustanovení.

 

5.2. Zásobování teplem a plynem

a)   Na území obce omezovat používání fosilních paliv s vysokým obsahem síry,

nespalitelných látek a jiných škodlivin, které při provozu zdrojů tepla (i lokálních) znečišťují ovzduší.

b) Při dalším postupu plynofikace respektovat ochranná a bezpečnostní pásma

    stanovená příslušným zákonem.

c) V případě realizace některých záměrů dotýkajících se bezpečnostních a ochranných

    pásem konzultovat s dodavatelem zemního plynu.

d) Vytápění navrhovaných objektů v dosahu plynovodů řešit zemním plynem

    decentralizovaným způsobem.

e) Objekty mimo dosah plynovodní sítě nebo objekty pro plynofikaci nevhodné

     vytápět elektřinou nebo jiným druhem ekologického paliva.

     f)   Stavební obvodové konstrukce navrhovaných objektů realizovat podle aktuálně platné

         ČSN - Tepelná ochrana budov.

 

5.3. Elektrorozvody

a)        Respektovat ochranná pásma všech stávajících vedení a VN přípojek k navrhovaným TS v souladu s platným zákonem.

b)        Rezervovat prostor pro navržené transformační stanice, včetně přípojek. Trafo stanice realizovat postupně, podle vznikajících požadavků na elektrický příkon.

c)          Způsob napojení nové zástavby na rozvodnou síť a použití rozvodného systému NN kabel nebo vrchní vedení určit ve spolupráci s provozní složkou a.s. SČE.

d)        Všechny akce týkající se elektrických rozvodů konzultovat s odborem rozvoje SČE a.s. Děčín.

 

5.4. Telekomunikace a radiokomunikace

      a)    Respektovat trasy stávajících dálkových telekomunikačních kabelů, včetně ochranných

pásem.

      b)   Při navrhované výstavbě v obci nenarušit šíření TV signálů ze    

           stávajících televizních vysílačů Liberec - Ještěd a Ústí nad Labem - Buková hora.

 

 

6. Vymezení územního systému ekologické stability, zeleň, ochrana přírody a krajiny

a) Územní systém ekologické stability s platnou zónací CHKO jsou vyznačeny v hlavním výkresu č. 7 v měřítku 1 : 5 000 a v širších vztazích č. 6 v měřítku 1 : 25 000.

b) Na plochách vymezených územním plánem pro územní systém ekologické stability neměnit kultury s vyšším stupněm ekologické stability na kultury s nižším stupněm ekologické stability a dále na těchto plochách neprovádět nepovolené pozemkové úpravy, umísťovat staveby, odvodňovat pozemky, upravovat vodní toky a nádrže, těžit nerosty nebo jiným způsobem narušovat ekologicko-stabilizační funkci těchto ploch.

c) Minimální parametry biocentra regionálního významu lesního společenstva činí 20- 30 ha, biocentra lokálního významu 3 ha (lesní, mokřadní a luční spo1.), a 1 ha (vodní spo1.). Pro biokoridory lokálního významu zachovat šířku 15 m (lesní spo1.), 20 m (mokřady a luční spol), pro biokoridory nadregionálního a regionálního významu zachovat pás široký 40 m (lesní společenstva), 50 m (luční společenstva).

d) Zachovat a posílit stabilitu lesních ekosystémů vůči stresům a uplatnit princip trvale udržitelného hospodaření ve všech lesích.

e) V lesích na území obce vyžadovat zvýšenou ochranu pro jejich mimořádný význam půdoochranný, vodohospodářský, přírodovědecký, krajinotvorný a rekreační.

f)   V severní části obce, náležející do CHKO Lužické hory, dodržovat základní ochranné podmínky podle zákona o ochranně přírody a krajiny a toto území hospodářsky využívat v souladu se zónami odstupňované ochrany přírody, plánem péče o CHKO a v souladu s ochrannými podmínkami ostatních dochovaných prvků přírodního prostředí.

g)     Při rozvoji nové výstavby a přestavbě osídlení chránit stávající zeleň a realizovat navrhovanou zeleň jako

nedílnou součást výstavby.

h)   Obnovovat a doplňovat stávající zeleň kolem vodotečí, komunikací a polních cest. Usilovat o propojení zeleně v obci s okolní krajinou. Doplnit izolační zeleň kolem areálů zemědělské a průmyslové výroby, posílit izolační a ochrannou zeleň kolem stávající i navrhované zástavby.

ch)Dodržovat pravidelnou údržbu a ochranu stávající vzrostlé zeleně a pečovat o dobrý zdravotní stav stromů.

  i)   Vyloučit výstavbu zemědělských účelových objektů, rekreačních chat a oplocování pozemků ve volné krajině.

  j)   Respektovat obecné podmínky pro výstavbu v CHKO Lužické hory, vydané Správou CHKO.

 

7. Ochrana a tvorba životního prostředí, ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) a  

    pozemků určených k plnění lesa (PUPFL).

a) Při rozvoji jednotlivých funkčních složek odstraňovat střety v území (hlavně mezi

    dopravou a bydlením) a zabezpečovat ochranu zemědělské půdy jako neobnovitelného

    přírodního zdroje před dalším znehodnocením.

b) Omezovat znečištění ovzduší z lokálních topenišť přechodem na zemní plyn, event. na jiná ekologická paliva.

c) Zlepšovat čištění odpadních vod výstavbou nové kanalizační splaškové sítě a centrální ČOV.

d) Úpravy toků řešit převážně vegetativním způsobem.

e) Odstraňování odpadů řešit dosavadním způsobem - svozem a skládkováním, rozšířit

    separovaný sběr TKO

f) Lokality určené pro rozvoj obce na zemědělské půdě, mimo současně zastavěné území,

            vyjímat ze ZPF postupně, aby byla co nejméně narušena organizace zemědělského půdního

           fondu. Zabránit kontaminaci půdy škodlivými rezidivy a vyřešit protierozní opatření

           v souladu s   ochranou přírody a krajiny.

g) Při rozvoji osídlení maximálně chránit okolní pozemky určené k plnění funkcí lesa

    v souladu s aktuálně platnými právními normami. Průchod komunikací a sítí technického

    vybavení lesem uvažovat pouze ve výjimečných případech.

 

8. Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů

a) V řešeném území se nenacházejí dle evidence MŽP ČR a Geofondu ČR žádná chráněná

     ložisková území ani poddolovaná území.

b) Evidována jsou sesuvná území ostatní, vyznačená v hlavním výkresu územního plánu,

    příloha č.7 v měřítku 1 : 5 000 a v širších vztazích, příloha č.6 v měřítku 1 : 25 000.

c) Na sesuvných územích lze zřizovat stavby jen po provedení speciálního geologického

    průzkumu, který určí komplex technických opatření, nutných pro zakládání staveb

    a terénní práce v těchto lokalitách.

 

Článek VIII.

Limity využití území

            Ze schváleného územního plánu obce vyplývají tyto limity využití území :

 • ochranné pásmo přeložky silnice IIl3 Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědi 50 m od osy vozovky na obě strany
 • ochranné pásmo centrální ČOV 25 m od hranice oplocení
 • ochranné pásmo navržených kanalizačních stok - do 500 mm1,5 m, nad 500 mm 2,5 m od vnějšího líce potrubí na každou stranu
 • ochranné pásmo navržených vodovodních řadů do 500 mm 1,5 ID, nad 500 od vnějšího líce potrubí
 • ochranné pásmo navrženého el. vedení 35 kV 7 m od krajního vodiče a navržených

                stožárových TS 7 m od líce el. stanice

 • ochranná pásma navržených středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany o půdorysu
 • hranice záplavového území Svitávky (dosud nevyhlášené vodohospodářským orgánem) s omezením činnosti v záplavovém území, zejména zákazem výstavby v aktivní zóně
 • ochranné pásmo dnešního hřbitova 50 m (ochranné pásmo hřbitova nebylo vyhlášeno)
 • biocentra a biokoridory s prostorovými parametry dle ÚSES .

 

Článek IX.

Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby a pro asanace

nebo asanační úpravy

a)        Plochy pro veřejně prospěšné stavby jsou vymezeny ve výkrese č. 9 územního plánu v měřítku 1 : 5 000.

      b)    Seznam ploch pro veřejně prospěšné stavby (pořadová čísla staveb se shodují s výkresem č. 9):

               1. Využití vrtu KU 1 k posílení stávajících vodních zdrojů - stavba čerpací stanice včetně výtlačného řadu

2.   Rozšíření stávajícího vodojemu o 100 m3

3.   Hlavní kanalizační řad včetně navazujících vedlejších stok

4.   Centrální ČOV

5.   TS- TI 'Třído mí' včetně VN přípojky

6.   Přeložka silnice 1/13 Kunratice u Cvikova - Jablonné v Podještědí (v k.ú. Kunratice u Cvikova)

        7. Propojení stávajících vodovodních řadů podél východního okraje navrhované zástavby

c)      Asanace ve smyslu plošné přestavby se neuvažují, předpokládají se pouze dílčí asanační        úpravy v rámci rekonstrukce území, zahrnující jak demolici nevhodných objektů, tak i modernizaci zastaralých staveb při respektování původního charakteru zástavby.

 

                                                                    Část třetí

                                         USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

 

                                                                                              Článek X.

                                                                  Podmínky platnosti vyhlášky

1.         Dnem vyhlášení této vyhlášky je den jejího vyvěšení na úřední desce obecního

      úřadu, umístěné u budovy Obecního úřadu Kunratice u Cvikova č.p. 145.

2.         Vyhláška nabývá platnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení

       podle předchozího odstavce 1.

3.         Data vyvěšení vyhlášky na úřední desce a jejího sejmutí z této desky musí být ve

       vyhlášce zřetelně vyznačeny.

 

                                                                                         Článek XI.

                                                                     Uložení územního plánu obce

1.         Územní plán obce Kunratice u Cvikova je uložen u Krajského úřadu

      Libereckého kraje, u Městského úřadu Nový Bor, u Stavebního úřadu při MěÚ

      Cvikov a u Obecního úřadu Kunratice u Cvikova, 471 55 Kunratice u Cvikova145,

       tel. 487 751 729, e-mail oukunratice@mybox.cz.

2.         Na týchž místech je uložena i tato vyhláška.

 

Kunratice u Cvikova dne 9.6.2005

 

 

 

 

 

---------------------------------------                                    ---------------------------------------

Marie Hanáková, místostarostka                                            Karel Minařík, starosta

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :

 

 

Sejmuto :

 

Datum sejmutí: 2. 7. 2005 Zodpovídá: Milan Pavlus

Obecní úřad

KUNRATICKÁ HOSPŮDKA U ELIŠKY

U ELIŠKY

Facebook

facebook logo

PŘÍSPĚVKY DO KUNRATICKÉHO ZPRAVODAJE

Uzávěrka příspěvků je vždy do 25. v lichém měsíci (září, listopad, leden, březen, květen, červenec)

Příspěvky prosím zasílejte na:

kunraticky.zpravodaj@seznam.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
18
29
14
30
17
1
11
2
16
3
29
4
20
5
17
6
13
7
13
8
14
9
19
10
21
11
15
12
10
13
14
14
11
15
12
16
13
17
12
18
15
19
10
20
14
21
10
22
10
23
10
24
11
25
11
26
10
27
9
28
10
29
9
30
12
31
9
1
10

Předpověď počasí

dnes, sobota 3. 12. 2022
zataženo 1 °C -4 °C
neděle 4. 12. mírné sněžení -1/-5 °C

Svátek

Dnes je 3.12.2022

Svátek má Svatoslav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den zdravotně postižených

Zítra má svátek Barbora

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:43

Slunce zapadá:15:58

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Sociální sítě

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Průtok Svitávky po obecní komunikaci

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kontakt

OÚ Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova č. 145
471 55 Kunratice u Cvikova
ID datová schránka: hy5btgu
tel. starosta: 724 550 703
tel. účetní: 770 164 074
e-mail: 
starosta@kunraticeucvikova.eu

ucetni@kunraticeucvikova.eu

Hodiny pro veřejnost:
Po: 7:30-11:30 a 12:30-16:30
St:  7:30-11:30 a 12:30-16:30